Svetovo uznávaný genetik profesor Alan Handyside navštívil našu kliniku.

Články, Novinky 14. júna, 2018

REPROMEDA sa stala prvou klinikou v SR, ktorá začala využívať metódu Karyomappingu ku genetickej analýze embrya.

Vynálezcom tejto metódy a zakladateľom preimplantačního genetického testovania monogenních ochorenia (PGT-M) je prof. Alan Handyside. Tento významný britský vedec a genetik prijal pozvanie svojej dlhoročnej kolegyne, riaditeľky našej kliniky MUDr. Kataríny Veselé, PhD. a v apríli navštívil Brno.

Profesor Handyside si návštevou Brna splnil svoj celoživotný sen – navštíviť mesto otca genetiky G. J. Mendela. Prvé kroky pána profesora teda smerovali do Mendelova múzea. Svoju návštevu Brna a našej kliniky si veľmi užil a s ohľadom na úzku spoluprácu s našou klinikou tu dúfajme nebol naposledy.

Karyomapping. Výber perspektívneho embryá sa správnym počtom chromozómov.

Karyomapping dokáže odhaliť genómovej mutácie a vykonávať diagnostiku pre takmer akékoľvek dedičné ochorenie so známou genetickou príčinou. Hlavnými výhodami tejto metódy sú rýchlosť, úspešnosť, dostupnosť a vysoká presnosť a prakticky stopercentná spoľahlivosť vyšetrenia. Vďaka tejto novej technológii genetickej analýzy je možné vopred vybrať embryo bez mutácie a zabrániť tak prenosu genetickej záťaže na ďalšiu generáciu. Jedná sa o techniku, ktorá v rámci jedného vyšetrenia dokáže vykonať aj preimplantačnej genetické testovanie aneuploidie všetkých chromozómov (PGT-A). K transferu do maternice sú teda vybraná len perspektívne embryá sa správnym počtom chromozómov.