PGS: Preimplantačny genetický screening

Preimplantačny screening, ktorý sa vykonáva v priebehu liečby metódou IVF, umožňuje pre zavedenie do maternice vybrať perspektívne embryo s normálnym počtom chromozómov. Také embryo má potom najväčšiu šancu, že sa uhniezdi, nebude potratené a povedie k narodenia zdravého dieťaťa.

Chromozómy

Chromozómy sú vláknité útvary, ktoré sú nositeľom genetickej informácie. Zdravý človek má 22 párov chromozómov, (jeden je z páru od matky, druhý je od otca) a ďalej 2 chromozómy pohlavné, ktoré určujú pohlavie jedinca.

Prečo sú chromozómy tak dôležité?

Mnoho IVF cyklov môže skončiť sklamaním, pretože sa nepodarí uhniezdenie embrya v maternici matky. Práve nesprávny počet chromozómov embryá, ktoré bolo prenesené do maternice matky, môže byť jednou z mnohých príčin nezdaru IVF cyklov. Stav, kedy sa u embrya vyskytujú niektoré chromozómy navyše, alebo kedy niektoré chromozómy chýbajú, nazývame aneuploidie.

 • Väčšina tehotenstva z aneuploidních embryí skončí spontánnym potratom v prvom trimestri.
 • Niektoré typy aneuploidie u embryí môžu viesť k narodeniu dieťaťa postihnutého napríklad Downovým syndrómom (nadbytočný chromozóm 21), Edwardsovým syndrómom (nadbytočný chromozóm 18) či Patauovým syndrómom (nadbytočný chromozóm 13)
 • So zvyšujúcim sa vekom ženy rastie aj riziko aneuploidie. Lekári sú presvedčení, že toto je hlavným dôvodom, prečo u žien počas tretej a na začiatku štvrtej dekády ich života dochádza k prudkému poklesu plodnosti.

Vyšetrenie aneuploidie chromozómov u embryí pred ich prenosom do tela matky, ktoré sa uskutoční v rámci IVF, umožňuje vybrať pre transfer len embryá bez identifikovateľné genetické abnormality. Zmyslom tohto vyšetrenia je zvýšiť šancu na narodenie zdravého dieťaťa a úspešnosť IVF cyklu.

Účel PGS

Účelom screeningu chromozómov je docieliť narodenie zdravého dieťaťa v čo najkratšom časovom horizonte a tým najbezpečnejším liečebným postupom.

 • Znížiť počet spontánnych potratov.
 • Znížiť riziko komplikácií v tehotenstve.
 • Skrátiť dobu liečby a zredukovať finančné náklady spojené s narodením zdravého dieťaťa prostredníctvom zníženia počtu opakovaných cyklov.
 • Znížiť počet viacpočetných gravidit vďaka transferu vyšetrených embryí, ktoré majú šancu, že povedú k narodenie zdravého dieťaťa.
 • Poskytnúť pacientovi dôležitú diagnostickú informáciu, na základe ktorej sa môže rozhodnúť pre ďalšie IVF cyklus, alebo požiadať o darovanie vajíčok.

Prínos PGS pre výsledok IVF

Pri bežnom IVF cykle bez zaradenia preimplantačného vyšetrenia sa embryá ku transferu vyberajú na základe morfologických kritérií, prípadne podľa dynamiky vývoja. Bohužiaľ tieto kritériá nie sú dostačujúce pre to, aby sme mohli spoľahlivo vylúčiť embryo s genetickou abnormitou.

Vďaka preimplantačnému screeningu, kedy môžeme skontrolovať genetickú výbavu embrya a následne vybrať vhodné embryo pre transfer, sa pravdepodobnosť otehotnenia výrazne zvýši a zároveň sa zníži riziko potratu. Páry s horšou prognózou úspechu IVF cykle tak môžu použitím PGS svoju prognózu výrazne zvýšiť a dosiahnuť rovnako dobré výsledky ako páry zo skupiny s dobrou prognózou, čo predstavuje úspešnosť nad 40% tehotenstva na transfer aj pri transfere jedného embrya.

Pre koho PGS je

Preimlantačný screening je vysoko vhodný pre páry, ktoré spĺňajú nasledujúce indikácie:

 • vyšší vek ženy
 • opakované potratené
 • opakované neúspešné transfery embryí v predchádzajúcich IVF cykloch
 • potrat alebo pôrod plodu s vývojovou vadou (chromozómové abnormality)
 • zlé parametre spermiogramu partnera (prítomnosť patologických foriem spermií)
 • chromozomálne abnormality zistené u páru
 • použitie spermií po TESE, MESA
 • stavy po liečbe onkologických ochorení pomocou chemoterapie alebo ožarovania a ďalšie …

Preimplantačný screening výrazne zvyšuje úspešnosť IVF cykle, preto ho okrem párov s genetickými rizikami môžu využiť aj všetky ostatné páry.

Priebeh vyšetrenia

Pre samotné vyšetrenie potrebujeme najprv získať genetický materiál z embrya pomocou tzv. Biopsie. Biopsia je odborný názov pre odber jednej bunky alebo skupiny buniek. Najčastejšie sa bioptujú bunky z embrya v deň 3 alebo skupiny buniek v deň 5 alebo 6 vývoja embrya. Tento postup umožňuje posúdiť kompletný genóm budúceho plodu (materský i otcovský oddiel). V súčasnosti je trendom vyšetrovanie materiálu staršieho štádia vývoja embrya, čo prináša presnejšie informáciu o vyšetrovanom embryu.

Môže prevedenie biopsie embryo nejako poškodiť?

V centre REPROMEDA vykonáva biopsia iba školení a skúsení embryologové, a preto nemá biopsia žiadny negatívny vplyv na schopnosti embryá zahniezdiť sa v maternici. Keďže sa odoberajú vždy bunky, ktoré sú doteraz nediferencovanej, nedochádza ich odberom k žiadnym následkom v podobe poškodenia plodu. Biopsia nemá vplyv ani na genetickú výbavu plodu.

Aký bunkový materiál sa používa na vyšetrenia?

Na analýzu sa najčastejšie používa:

 • buniek embryí – blastoméra
 • skupiny buniek z blastocysty (5tich alebo 6tich denný) – tzv. trofectodermu
 • pólových teliesok vajíčka – polocytů

V súčasnosti je trendom vyšetrovanie materiálu blastocysty – tzv. trofectodermu.

U vyšetrovanie polocytů môžeme posúdiť iba materskú časť genómu a využíva sa jej v prípade vylúčenia chorôb, ktorých nosičom je matka, alebo na posúdenie genetickej kvality vajíčok (vylúčenie chromozomálnych abnormalít, prenášaných od matky). V prípade screeningu aneuploidie (odhalenie zlého počtu chromozómov) je toto však nutné označiť len ako náhradnú metódu, ktorá sa používa v krajinách, kde zákon neumožňuje odoberať a vyšetrovať bunky embryí.

Aké metódy sa používajú pre preimplantačný screening?

REPROMEDA sa snaží vždy ponúkať len tie najmodernejšie metódy. Aj z toho dôvodu sme začali ponúkať okrem mikročipovej technológie array-CGH (a-CGH) tiež metódu NGS (next generation sequencing). Obe metódy umožňujú vyšetrenie celého spektra chromozómov, teda 23 párov. NGS má oproti metóde aCGH ešte väčšiu citlivosť a je schopná odhaliť aj mozaicistní embrya.

Ako screening prebieha?

Vyšetrenie prebieha skenovaním tisícov úsekov DNA, ktoré sú jedinečné pre každý chromozóm človeka. Výsledky screeningu chromozómov sú známe vždy ešte pred prenosom embrya do maternice matky.

Kedy vykonať embryotransfér?

V prípade biopsie embryá v deň 3 sa embryá ďalej kultivujú do 5. dňa. Následne, ak analýza ukáže, že sa jedná o vhodné embryá bez sledovanej vady, sa tiež 5. deň transferujú.

Ak sa odoberajú bunky z embrya v deň 5, sú embryá po biopsii vitrifikované (zamrazenie najmodernejšie a súčasne najšetrnejší metódou) a zároveň sa vykonáva preimplantačné vyšetrenie. Vhodná embryá sú potom transferovaná až v ďalšom cykle. Zmrazovanie embryí je nutné z toho dôvodu, že neskôr ako 5. alebo 6. deň nie je už maternicová sliznice plne schopná zabezpečiť dobré prostredie pre zahniezdenie embryí. Výsledky sú teda lepšie, keď sa v správny čas do maternice transferujú rozmrazená embrya.

Základné podmienky pre úspešné absolvovanie PGS

Z všeobecného hľadiska je potrebné získať dostatočný počet kvalitných embryí. Musíme totiž počítať s tým, že určitá časť embryí bude vyradená práve pre pozitívny záchyt vady v počte chromozómov. Ak v jednom cykle nezískame dostatočné množstvo embryí, aby bola dobrá šanca na nájdenie zdravého embrya, možno všetky embryá zamraziť a v nasledujúcom cykle znovu vykonať stimuláciu, odber vajíčok a ich oplodnenie. Na vyšetrenie sa potom zlúči dohromady embryá z oboch cyklov. Takto je možné zabezpečiť oveľa vyššiu pravdepodobnosť nálezu zdravého embrya a zamedziť zbytočným investíciám páru.

Naše centrum tiež vždy odporúča transfer iba jedného embrya.

Koľko PGS stojí

Veľkou výhodou pre páry s genetickými rizikami je možnosť úhrady preimplantačného screeningu zo zdravotného poistenia. PGS vykonávame našim klientom bez doplatkov.

Pri absolvovaní IVF / PGS cyklu vznikajú páru doplatky súvisiace s vykonaním metódy IVF. Jedná sa napríklad o injekciu spermie do vajíčka (ICSI), predĺženú kultiváciu embryí, kryokonzerváciu embryí a doplatok za lieky k hormonálnej liečbe, ktorá je nutná pre odber väčšieho počtu vajíčok. Takýto postup je totožný na všetkých pracoviskách v ČR.

Objednajte sa na konzultáciu a preberte podmienky úhrady a ďalšie podrobnosti s našimi odborníkmi.
Prístroj MiSeq – sekvenátor novej generácie, ktorý využívame pre metódu NGS.

PGS

Prístroj MiSeq – sekvenátor novej generácie, ktorý využívame pre metódu NGS.

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci