PGD ​​- translokácií

Preimplantačná genetická diagnostika translokácií (či iných štrukturálnych porúch chromozómov) je vhodná pre páry, kde je u jedného či oboch partnerov dokázalo nosičstvo balancované translokácie, či iné štruktúrne prestavby chromozómov. V súčasnosti je možné vyšetrovať väčšinu translokácií pomocou metódy NGS (Next Generation Sequencing) alebo pomocou metódy Karyomapping.

Čo sú translokácie?

Translokácie predstavujú najčastejšie štruktúrne abnormality chromozómov, ktoré sa vyskytujú s frekvenciou cca 1: 625. U jedincov, ktorí sú nosičmi balancované translokácie, sa neprejavujú žiadne známky vývojových chýb ani iných postihnutia či ochorenie.

Problém ale nastáva v prípade reprodukcie, kedy môžu vznikať spermie alebo vajíčka, ktoré neobsahujú správne množstvo genetického materiálu, tj. určitá časť chýba alebo prebýva.

Ak sa takéto spermie a vajíčka zúčastňuje oplodnení, vznikne geneticky abnormálne jedinec s mnohopočetnými vývojovými chybami a ťažkými orgánovými postihnutiami. V drvivej väčšine prípadov je však plod buď samovoľne potratené, alebo je vývojová chyba odhalená v rámci prenatálnej diagnostiky.

Ako zistím, že mám translokáciu?

Základným vyšetrením na našej klinike je odber krvi pre vyšetrenie karyotypu. Toto vyšetrenie umožní stanoviť počet chormozomů a určiť prítomnosť práve chromozómové translokácie. Translokácie môže byť častou príčinou potratov. Páry, v ktorých partnerka opakovane potrácí, by si mali nechať vyšetriť karyotyp.

Čo to je PGD?

Preimplantačná genetická diagnostika (PGD) je metóda používaná v rámci asistovanej reprodukcie, pri ktorej dochádza k výberu zdravého embrya ešte pred jeho prenosom do maternice matky.

Hlavnou prednosťou takéhoto postupu je transfer embrya bez konkrétnej genetickej záťaže – bez translokácie. Tým dochádza k minimalizácii rizika potratov alebo pôrodu postihnutého dieťaťa a k výraznému skráteniu doby liečby.

Priebeh PGD

V súčasnosti možno vykonať vyšetrenie embryí na translokácie pomocou sekvenovania novej generácie (NGS), ktorá vie rozoznať aj veľmi malé chyby, a to na úrovni častí chromozómov. Výhodou použitia metódy NGS je to, že s určením translokácie je možné súčasne vykonať aj preimplantačný screening.

Pred PGD …

Každý pár musí pred zaradením do programu asistovanej reprodukcie s využitím PGD absolvovať súbor rôznych vyšetrení. Pri začatí samotného IVF cyklu s využitím genetickej diagnostiky translokácií je najskôr žena hormonálne stimulovaná. Následne sú odobraté vajíčka, ktoré sú oplodnené spermiami a po päťdňovej kultiváciu je z embryí odobraná skupina približne siedmich buniek. Táto metóda je k embryu veľmi šetrná a nepredstavuje žiadne riziko pre budúce plod.

Vykonanie genetickej analýzy

DNA odobraté bunky potom poslúži k tomu, aby sme analyzovali génovú zostavu a stanovili, či je embryo prenášačom danej translokácie alebo nie. Sme teda schopní povedať, s istotou blížiacou sa 100%, že testované embryo je buď zdravé, alebo je prenášačom balancované, alebo nesie nebalancované translokácie. Toto embryo by sa neuhnízdilo do maternice alebo by bolo potratené, prípadne by viedlo k narodenia dieťaťa s vrodenou vývojovou chybou.

Následne …

Embryá, ktoré sú vyhodnotená ako geneticky vhodná, sa veľmi šetrným spôsobom zamrazí (vitrifikují) a uchovaná v tekutom dusíku. Následne je jedno embryo transferovaná v nasledujúcom cykle. Ďalšie zdravá embryá môžu byť použitá pri opakovanom transferu, alebo v budúcnosti, ak bude pár chcieť ďalšie dieťa.

Koľko PGD translokácií stojí?

Na preimplantačnej diagnostiku translokácií obdobne ako na ostatné metódy preimplantačnej diagnostiky možno získať príspevok zo zdravotného poistenia.

Pri absolvovaní IVF / PGD cyklu vznikajú páru doplatky súvisiace s vykonaním metódy IVF. Jedná sa napríklad o injekciu spermie do vajíčka (ICSI), predĺženú kultiváciu embryí, kryokonzervácii embryí a doplatok za lieky na hormonálnej liečbe, ktorá je nutná pre odber väčšieho počtu vajíčok. Takýto postup je totožný na všetkých pracoviskách v ČR.

Objednajte sa na konzultáciu s našimi špecialistami a zistite viac podrobností o PGD translokácií.

PGD

Čo vám ponúkame

Zistite, čo všetko pre vás môžeme urobiť. Ďalšie služby nájdete tu.

Liečba neplodnosti

Zistíme príčinu vašej neplodnosti a nájdeme ideálnu liečbu, ktorá vás dovedie do vytúženého cieľa.

Genetika

Zvýšte si šancu na počatie zdravého dieťatka. Čaká na vás špičkovo vybavené laboratórium reprodukčnej genetiky.

Alternatívna medicína

Riešime problémy komplexne. Preto ponúkame tiež metódy alternatívnej liečby, ktoré zvýšia vašu šancu na otehotnenie.

Náhradné materstvo

Prevedieme vás celým procesom náhradného materstva, keď embryo biologických rodičov donosí náhradná matka.

Domluvte si nezávaznou konzultaci